Praktische informatie: algemene voorwaarden voor Curbstone track events

Het contract

Een contract voor de organisatie van de geboekte circuitdag zal slechts opgesteld worden nadat u de bevestiging van Curbstone kreeg dat uw boeking aanvaard is. Wanneer de boeking aanvaard is, bestaat er een wettelijk bindend contract tussen de twee partijen.


Prijs en betaling

De prijs voor de circuitdag wordt getoond op de website en in promotiedrukwerk. Curbstone heeft het recht de prijs te allen tijde nog te wijzigen voor de aanvaarding van uw boeking. In dat geval heeft u het recht uw boeking te annuleren en het volledige bedrag terug te vorderen. Tenzij anders overeengekomen, moet de volledige betaling van de circuitdag gebeuren door een bankoverschrijving. In elk geval moeten we uw betaling ten minste 7 dagen voor de circuitdag ontvangen hebben.


Privacybeleid

Curbstone wil de privacy van de klanten en de bezoekers van de website beschermen. 

Curbstone kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen waarvan het gebruik wordt geregeld door de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy). De informatie zal enkel gebruikt worden om u te contacteren en u de gevraagde informatie te bezorgen of om u de bestelde producten of diensten te bezorgen, indien dat mogelijk is. Uw persoonlijke informatie zal niet meegedeeld worden aan derden, tenzij de wet dat vereist. Voor het gebruik van de Curbstone-website in het algemeen moet geen persoonlijke informatie opgegeven worden. 

U kan er echter voor kiezen dergelijke informatie wel mee te delen door het formulier “inschrijven op de nieuwsbrief” in te vullen of de boeking van uw deelname aan een van onze evenementen te vervolledigen. De verzamelde informatie wordt enkel gebruikt om u te contacteren voor de afhandeling van de bestelde producten of diensten of, indien mogelijk, om u de gevraagde informatie over ons bedrijf en onze diensten op te sturen. 

Zoals bij de meeste hedendaagse websites, gebruikt ook onze website cookies om bepaalde informatie over uw gebruik van de website te registreren, zoals onder andere de taalkeuze. Cookies zijn kleine databestandjes die op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. De aldus verkregen informatie wordt op een anonieme en geaggregeerde manier verwerkt zodat u niet geïdentificeerd kan worden. U bent niet verplicht de cookies die wij u zenden te aanvaarden en kan daarvoor uw browserinstellingen wijzigen zodat uw computer geen cookies meer accepteert. 

De verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit doorgestuurd worden aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn dat wel te doen. 

U heeft het recht een kopie van uw persoonlijke informatie op te vragen, deze te wijzigen of te verwijderen uit onze bestanden. Navragen en verzoeken kunnen naar info@curbstone.net verstuurd worden.


Uw recht op annulering

U kan uw boeking annuleren door ons tot 14 dagen voor de circuitdag een brief of een e-mail te sturen. In dat geval zullen we de door u betaalde voorschotten als volgt terugbetalen: 

Indien wij de annulering meer dan 30 dagen voor de circuitdag vernemen, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Indien wij de annulering meer dan 20 dagen, maar minder dan 30 dagen voor de circuitdag vernemen, dan krijgt u het bedrag terugbetaald verminderd met een administratiekost van 30 procent van de prijs. 

Indien wij de annulering meer dan 14 dagen, maar minder dan 20 dagen voor de circuitdag vernemen, dan krijgt u het bedrag terugbetaald verminderd met een administratiekost van 50 procent van de prijs. 

Eenmaal aanvaard door ons en tenzij anders bepaald dan in deze voorwaarden, kunt u uw boeking minder dan 14 dagen voor de circuitdag of de vertrekdag (indien van toepassing)(wat het vroegste is) niet meer annuleren, voor welke reden dan ook.


Annulering door ons

Wij hebben het recht het contract te allen tijde te annuleren als: 

(a) er te weinig boekingen gemaakt zijn om een circuitdag te kunnen inrichten; of 
(b) het gebruikte circuit zelf annuleert of de materiële diensten dat het aanbiedt wijzigt; of
(c) als er zich bepaalde problemen voordoen die buiten onze macht liggen.

Wij doen ons best om zo snel mogelijk te verwittigen over de annulering en in geval van annulering zal elke boeking volledig terugbetaald worden of zullen we alternatieve data of locaties voorstellen. In geen geval kunnen we verplicht worden tot extra compensaties voor de geleden ontgoocheling.


Procedures en specifieke circuitvereisten

Circuitrijden kan gevaarlijk zijn en wij vragen daarom uw aandacht voor de rubriek PRAKTISCH op onze website. U dient daar de documenten VOORBEREIDING, REGELS EN RIJGEDRAG en VERKLARING VAN AFSTAND te lezen alvorens te boeken. Als u op de dag zelf niet in orde bent met de regels kan het zijn dat u en uw passagiers het circuit niet kunnen gebruiken. In dat geval zijn wij niet verplicht om een compensatie uit te keren. Bovendien moeten ook uw voertuig en uw passagiers voldoen aan alle regels die het circuit oplegt (zoals de geluidslimit in dB). U zal ook verzocht worden een verklaring van afstand te tekenen. Ook in het geval dat de circuitverantwoordelijken van oordeel zijn u, uw voertuig of uw passagiers de toegang te moeten weigeren, kunnen wij niet verplicht worden tot het uitkeren van compensaties.


Beperking van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet welslagen of het uitstel van uw boeking veroorzaakt door omstandigheden die volledig buiten onze macht liggen, zoals – onder andere – stakingen, bezettingen of andere personeelsgeschillen, het falen van systemen, overstromingen, brand, explosies of ongevallen. In het bijzonder is er geen terugbetaling (van zowel reiskosten als de prijs van de circuitdag) als het circuit niet bruikbaar zou zijn door barre weersomstandigheden of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in het vervoer waardoor u het circuit te laat of helemaal niet bereikt. Terugbetaling is ook niet voorzien (zowel voor de reiskosten als voor de prijs van de circuitdag) in het geval u of uw voertuig niet geschikt geacht worden om het circuit op te gaan; we verwijzen daarvoor naar de rubriek ‘Procedures en specifieke circuitvereisten’. 

Auto’s tegen hoge snelheid kunnen gevaarlijk zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de schade toegebracht aan een voertuig of een eigendom. Als u bezorgd bent om uw auto of uw eigen aansprakelijkheid jegens derden, moet u nagaan of u verzekerd bent voor circuitrijden. Tenzij uitgesloten door de wet, zijn wij ook niet aansprakelijk voor indirecte verliezen, schade of kosten (zoals ook een verlies aan winst, zakenkansen of goodwill) ten gevolge van wat dan ook en zullen wij geen enkel bedrag ter compensatie uitkeren ander dan het bedrag dat u betaalde voor de organisatie van de circuitdag door ons. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om de rechten die u heeft als consument volgens de lokale wetten of volgens andere bij wet bepaalde rechten die niet uitgesloten kunnen worden, uit te hollen, alsook niet om onze aansprakelijkheid voor sterfgevallen of verwondingen die het gevolg zijn van nalatigheid van onzentwege uit te sluiten of te beperken.


Ongeldigheid

Indien een deel van de voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn (met inbegrip van de voorwaarden die onze aansprakelijkheid uitsluiten), dan tast dit de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden niet aan.


Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met de geldende prijzen, de Praktische Richtlijnen, de Regels en Rijgedrag, het boekingsformulier en de contactgegevens maken samen de volledige overeenkomst uit in verband met de levering van de diensten aan u door ons. Niets dat gezegd zou worden door een verkoper van ons kan begrepen worden als een variatie op deze voorwaarden of als een gemachtigde voorstelling van de aard van de door ons verleende diensten. Tenzij in geval van fraude of een frauduleuze voorstelling, zijn we niet aansprakelijk voor een verkeerde of misleidende voorstelling.


Communicatie

Alle mededelingen van u aan ons moeten schriftelijk zijn en naar volgend adres gestuurd worden: CURBSTONE n.v. , Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, België. Berichten van ons aan u zullen naar het e-mailadres of het postadres gestuurd worden dat in het boekingsformulier vermeld is.


Geldende wetgeving

Het contract tussen ons wordt geregeld en geïnterpreteerd volgens de Belgische wet en de Belgische rechtbank in Gent is bevoegd om geschillen tussen ons te behandelen.